Rozwód krok po kroku

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód dotyka coraz więcej małżeństw. Rozwód to trudny i emocjonalny proces, który wymaga starannego i zorganizowanego działania. W celu uzyskania rozwodu należy wykazać, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład pożycia najczęściej przejawia się zerwaniem więzi uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej. Jakie kroki podjąć, aby uzyskać rozwód?

Nieustannie dbamy o interesy naszych klientów w sprawach rodzinnych. Skontaktuj się z naszym adwokatem, by uzyskać wsparcie w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych – Adwokat rozwód Warszawa

Przygotowanie pozwu o rozwód

Sporządzenie pozwu o rozwód zaczyna się od wskazania właściwego sądu okręgowego oraz podstawowych danych stron, takich jak: imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy rozwodowej jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie masąd miejsca zamieszkania powoda.

Następnie w pozwie należy wskazać, czy powód domaga się rozwodu bez orzekania o winie, czy też z orzeczeniem winy. W pozwie mogą zostać zawarte również dodatkowe roszczenia, np. o:

 • zasądzenie alimentów na małżonka
 • orzeczenie o władzy rodzicielskiej,
 • zasądzenie alimentów na dzieci,
 • uregulowania kontaktów z dziećmi.

W uzasadnieniu pozwu rozwodowego należy opisać sytuację między małżonkami. Dodatkowo do pozwu należy dołączyć załączniki, takie jak:

 • akt małżeństwa,
 • akty urodzenia małoletnich dzieci, w przypadku posiadania przez małżonków dzieci,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w wysokości 600,00 zł,
 • odpis pozwu dla drugiej strony wraz z załącznikami.

Dodatkowo do pozwu należy dołączyć wszelkie dowody na potwierdzenie podniesionych w treści pozwu okoliczności. Takimi dowodami mogą przykładowo być:

 • zdjęcia,
 • nagrania audio lub video,
 • zrzuty z ekranów,
 • historia rachunków bankowych,
 • dokumentacja medyczna,
 • notatki z interwencji Policji lub innych organów.

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Pozwany małżonek ma prawo zaprezentować swoje stanowisko w sprawie, składając odpowiedź na pozew o rozwód. Termin na zajęcie stanowiska wynosi najczęściej 2 tygodnie od momentu otrzymania pozwu, jednak sąd może termin ten wydłużyć. Stanowisko można zająć lub zmienić również na rozprawie.

W odpowiedzi na pozew pozwany małżonek może zgodzić się lub zaprzeczyć twierdzeniom zawartym w pozwie. Może również nie zgodzić się na rozwód.

Zarówno w sporządzeniu pozwu o rozwód,  jak również odpowiedzi na pozew, małżonkom może pomóc profesjonalny pełnomocnik w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Rozprawa rozwodowa

Następnym etapem w sprawie rozwodowej jest wyznaczenie przez sąd terminu rozprawy. Rozpraw może być kilka lub tylko jedna. W przypadku zgodnego stanowiska małżonków, sąd może orzec rozwód na pierwszej rozprawie. W sytuacji, gdy któryś z małżonków wnosi o orzeczenie o winie drugiego małżonka lub ma odmienne stanowisko, sąd będzie przeprowadzał postępowanie dowodowe i wyznaczał kolejne rozprawy.  Na rozprawie sąd może, jeżeli uzna to za zasadne, skierować strony do mediacji. Sprawy rozwodowe są niejawne, na rozprawę rozwodową nie jest wpuszczana publiczność.

Wydanie wyroku rozwodowego

Sąd w sprawie rozwodowej może wydać wyrok, w którym:

 • małżeństwo zostanie rozwiązane bez orzekania o winie,
 • małżeństwo zostanie rozwiązane z wyłącznej winy jednego małżonka,
 • małżeństwo zostanie rozwiązane z winy obu małżonków,
 • oddali powództwo, czyli nie udzielić rozwodu.

W przypadku stwierdzenia przez sąd, że nie doszło do trwałego zerwania wszystkich więzi małżeńskich i w konsekwencji oddalenia powództwa, małżonek ma możliwość ponownego złożenia pozwu rozwodowego.

Sąd na nowo zbada relacje między małżonkami, dlatego nowy pozew najlepiej złożyć w momencie, gdy ustaną przeszkody, które uniemożliwiały wcześniejsze rozwiązanie małżeństwa.

Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego ostatecznie rozwiązuje małżeństwo. Wyrok rozwodowy uprawomocnia się po 7 dniach od dnia jego ogłoszenia, pod warunkiem, że żadna ze stron nie złoży w tym terminie nie złoży wniosku o uzasadnienie wyroku. Jeżeli strona nie złoży apelacji w terminie 14 dni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem, to wyrok uprawomocni się po upływie tego terminu. Z kolei jeżeli któraś ze stron złoży apelację, to wyrok nie uprawomocni się. W takiej sytuacji trzeba będzie poczekać na rozstrzygnięcie sądu II instancji.

Aleksander
Author: Aleksander

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *